Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 25 2019

7120 f95c 420
M.Halber!!  "najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viahormeza hormeza
4558 0fbc 420
Reposted fromnutt nutt viahormeza hormeza
Każde spotkanie coś wnosi. Ludzi poznajemy po to, aby się czegoś nauczyć: czułości, siły, wzruszenia. Aby dostać w twarz i wyciągnąć wnioski. Każdy człowiek staje na naszej drodze po coś. Jest lekcją, przestrogą, komunikatem albo najpiękniejszym prezentem od losu.
— Kaja Kowalewska
2615 9fbe 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viainsanedreamer insanedreamer
I can’t translate myself into language any more.
— Alice Notley
Reposted frominsanedreamer insanedreamer
Wszyscy potrzebujemy, żeby ktoś na nas patrzył.
— Milan Kundera, Nieznośna lekkość bytu
Reposted frompeasorela peasorela viafrytkatosia frytkatosia
6564 5be2 420
Reposted fromhormeza hormeza
Ja oczywiście nie jestem ponura jak noc. Ale cały czas w jakimś napięciu - jakbym jechała złym pociągiem.
— Tove Jansson
Reposted frompeasorela peasorela viapatos patos

May 21 2019

1355 37f5 420
Reposted frommirkkuz mirkkuz viagrarzynka grarzynka
2133 ac5d 420
Reposted fromhormeza hormeza viadark-side-of-art dark-side-of-art
8004 0686 420
Reposted fromnazarena nazarena viajazziee jazziee
4174 fa98 420
Reposted fromyikes yikes viainsanedreamer insanedreamer
oppai (おっぱい) - the feeling of waiting for someone that you know that won’t come back.
Reposted fromunknownpleasures unknownpleasures viahormeza hormeza

"Jest taki rodzaj samotności, wynikający z poczucia niezrozumienia, gdy się wie rzeczy, o których inni nie wiedzą, i nie bardzo jest to komu przekazać, bo w gruncie rzeczy nie bardzo to innych interesuje".

Ryszard Kapuściński

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viainsanedreamer insanedreamer
0383 12bc 420
Marina Abramović
The Kitchen (Homage to Saint Therese)

(2009)
8614 0c42 420

ageofdestruction:

stars, mercury, and solar corona, photographed by stereo a, january 2009.

27 frames, photographed over 36 hours, 2nd-3rd january. the sun is out of frame right.

image credit: nasa/stereo. animation: ageofdestruction.

Reposted fromcroiea croiea viaverronique verronique

spaceexp: Moon - Venus - Mars by Neil A.D. Taylor

6259 8007 420

Death of a Cyborg by Shorra.

I love this—the expectation that it’s an old master and then you look at the subject.

March 26 2019

 "Nie możesz zmienić tego, że czarne ptaki latają ci nad głową, ale możesz przeszkodzić im budować w tobie gniazda" 
— Marcin Luter
Reposted fromagatiszka agatiszka viahormeza hormeza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl