Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 11 2020

2572 e7f6 420
Reposted fromwstawaj wstawaj
nie wiem jak wy, ale ja POTRZEBUJE CICHY ZAKĄTEK NA WSZYSTKO JAK SOUP T_T ktoś coś podobne strony , nie tumblr :')
Reposted fromSkydelan Skydelan
8944 e612 420
Reposted fromLaColie LaColie viadaniellss daniellss

July 09 2020

3068 4e3a 420
Reposted fromeffic effic viaSkydelan Skydelan
3069 25c1 420
Reposted fromeffic effic viaSkydelan Skydelan
Jak można chcieć utrzymać człowieka samymi tylko napisanymi słowami, do trzymania są  ręce. 
— Franz Kafka
Reposted fromdobrzemimow dobrzemimow viaSilentRule SilentRule
2834 eccb 420
Reposted fromSilentRule SilentRule viaSkydelan Skydelan
zmiana nie jest konieczna, przetrwanie nie jest obowiązkowe.
— w edwards Deming
Reposted frommypinkflaming mypinkflaming viaSkydelan Skydelan
2724 5bc9 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viaWarpRider WarpRider
3472 507e 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaPicki91 Picki91
5119 a850 420
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaDeva Deva
1732 9fce 420
Reposted fromshowmetherainbow showmetherainbow viaDeva Deva
0232 6bc4 420
Reposted fromx70b1 x70b1 viaPicki91 Picki91

July 07 2020

Następny pisowski "patriota"
Reposted frompolishzupe polishzupe
2770 40ac 420
Reposted frompolishzupe polishzupe
0338 e6ad 420
"Przypadkowy mieszkaniec"  nr 4 na debacie TVPiS i Dudy w Końskich
Reposted frompolishzupe polishzupe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...