Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 16 2020

7861 5a21 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viaMartwa13 Martwa13
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viagreywolf greywolf
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2
4630 2305 420
polite graffiti
Reposted fromelentarie elentarie vianieobecnosc nieobecnosc
To najbardziej samotna rzecz na świecie, czekanie, aż ktoś was znajdzie. 
— aleander.soup.
Reposted fromaleander aleander vianieobecnosc nieobecnosc
5745 652e 420
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viahormeza hormeza
Winter River
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2
1425 cd86 420
Reposted fromEtnigos Etnigos
9733 29a9 420
it's getting  deeper
Reposted fromkatvont katvont viaXavax Xavax
Reposted fromrof rof viaschaaf schaaf
6553 e601 420
Reposted fromrof rof viasmoke11 smoke11
9990 4333 420
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viaLadyevil Ladyevil
6884 8293 420
Reposted fromfascinated fascinated viaaikko aikko
7552 dbb1 420
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viaLadyevil Ladyevil
7323 3560

zanikanie:

🎀

Reposted fromczarnycukier czarnycukier viaLadyevil Ladyevil
Nie chciałam, aby myślał, że jestem najpiękniejszą, najwspanialszą, najmądrzejszą kobietą na świecie. Pragnęłam, by zdawał sobie sprawę z obecności mnóstwa olśniewających kobiet wokół niego, lecz mimo to nadal potrzebował właśnie mnie. Chciałam wyboru, nie hipnozy czy zapatrzenia.
Reposted fromMooonroe Mooonroe viahaszraa haszraa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl