Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 03 2019

6080 1287 420
Reposted from4777727772 4777727772 viaCzarnyKaptur CzarnyKaptur
3224 8494 420
4998 d943 420
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viairmelin irmelin
Adam Elsheimer - The Flight into Egypt, detail
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viairmelin irmelin
Reposted from4777727772 4777727772 viairmelin irmelin

Wszyscy potrzebujemy, żeby ktoś na nas patrzył.

— ~ Kundera Milan "Nieznośna lekkość bytu"
Reposted fromlittlenastything littlenastything viairmelin irmelin
0446 820c 420
Reposted fromLane Lane viairmelin irmelin
9014 0394 420

January 29 2019

0696 7a9c 420
via Depresja na wesoło.
Reposted fromnutt nutt viairmelin irmelin
0809 8f5c 420
Reposted fromnajlepsza najlepsza viagrarzynka grarzynka

January 14 2019

4038 6edb 420
Reposted fromkniepuder kniepuder viairmelin irmelin

January 09 2019

Wiesz, co od kilku miesięcy dzieje się w mojej głowie? Od stanu otępienia przechodzę w maksymalną chęć życia. Potrafię obudzić się przerażona i za kilka godzin mieć wszystko w dupie. Jednego dnia myślę, że najważniejsze jest tu i teraz, a drugiego wpadam w panikę, że jednak nic już nie będzie takie samo
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea vianyaako nyaako

January 08 2019

Trzeba uważać:
czas się zbyt łatwo na przeszłość zamienia.
— Krzysztof Kamil Baczyński, Elegia codzienna
6909 0745 420
Reposted fromMsCaptain MsCaptain viaMartwa13 Martwa13
9129 8d6e 420
Reposted fromzelbekon zelbekon viabercik bercik
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl