Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 07 2018

Reposted frommrrru mrrru viainsanedreamer insanedreamer
Przypuszczam, że nie byłam bez znaczenia
Przypuszczam również, że nie byłam wystarczająco ważna
Reposted fromxalchemic xalchemic viainsanedreamer insanedreamer
1775 facb 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viastrzepy strzepy

November 05 2018

8144 5f88 420
Reposted fromzciach zciach viafrytkatosia frytkatosia

Wszyscy potrzebujemy, żeby ktoś na nas patrzył.

— ~ Kundera Milan "Nieznośna lekkość bytu"
Reposted fromlittlenastything littlenastything viahormeza hormeza
8728 1392 420
Reposted from4777727772 4777727772 viainsanedreamer insanedreamer
9413 cf6b 420
Zamknięty jestem w swoim ciele do końca życia  i nikt mi nie otworzy tej klatki.
— Marek Hłasko
Reposted fromazathiana azathiana viainsanedreamer insanedreamer

wiesz czego się boję? tego później. tej obojętności. tego traktowania partnera jak stary mebel który po prostu jest i z którym nie trzeba rozmawiać. bo przecież nic nowego nie powie.

boję się tego życia obok siebie 
i rzucania raz w tygodniu słowa kocham
z przyzwyczajenia.

— Retoryka. / zgodnie z dobowym rozkładem jazdy.
5613 0a88 420
Reposted fromnutt nutt viainsanedreamer insanedreamer
3326 e069 420

Zuzanna Ginczanka

Reposted fromyourtitle yourtitle viafrytkatosia frytkatosia
Zaciskam z całej siły wszystko, co można zacisnąć w środku siebie, aby się znowu nie rozryczeć.
— J. Żulczyk
19:19, 20:20, 21:21, 22:22, 23:23... cholera, przecież wiem, że o mnie nie myślisz
— 23:23
4104 2000 420
Reposted fromrazemosobno razemosobno viastrzepy strzepy
Reposted fromFlau Flau viairmelin irmelin
8177 1b61 420
Reposted fromparanoiac paranoiac viastrzepy strzepy
0062 5e6f 420
Reposted fromhighlmittel highlmittel viastrzepy strzepy
0063 3d8f 420
Reposted fromhighlmittel highlmittel viagrarzynka grarzynka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl