Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 11 2017

7324 6a79 420
Reposted byZoonk11100p
7323 989e 420
Reposted byZoonk11alexandersmith8805odurzony
2451 5f16 420
Reposted fromdrozdzi drozdzi viajasminnie jasminnie
5493 636a 420
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viahormeza hormeza
1012 2cd0 420
Reposted frommollydaggers mollydaggers viaZoonk11 Zoonk11
9929 9c8c 420
Reposted fromSitOnMyFace SitOnMyFace viahormeza hormeza
Reposted fromhalucine halucine viastrzepy strzepy
the museum of tears
7896 5f81 420
Reposted fromkrzysk krzysk viaWarpRider WarpRider
5046 354c 420

noise2010:

Pamphlet about the “Sea Concert” (conducted by the Polish artist Edward Krasinski). The pamphlet documents Tadeusz Kantor’s Panoramic Sea Happening, which took place at the Polish seaside town of Osieki in 1967.

2683 5060 420
Reposted fromBloodyYuki BloodyYuki viagdziejestola gdziejestola
Rzad­ko myśli­my o tym, co ma­my, lecz zaw­sze o tym, cze­go nam brak.
— Arthur Schopenhauer
Reposted fromSzyszek4 Szyszek4 viacomiendolirica comiendolirica
7628 a9ab 420
Reposted fromnikotyna nikotyna
3833 cba5 420
Trzeba umieć nabrać takiego wewnętrznego spokoju. Rozglądanie się i patrzenie na innych nie ma sensu, bo wtedy przychodzi właśnie stres, że ktoś już coś ma, a ja jeszcze nie. Wtedy popełnia się najwięcej błędów.
— wykładowca ASP
Reposted fromroxanne roxanne viacomiendolirica comiendolirica
3339 fcd5 420
i zbliżenie na ten niesamowity szczegół tego obrazu.
3334 f1ad 420
chciałoby się uwiecznić wszystkie obrazy Mistrza, ale brakłoby czasu na obcowanie z nimi bez aparatu, więc tylko dosłownie kilka zostało sfotografowanych.
3300 7c80 420
udało się. jeden z pierwszych obrazów Beksińskiego, który zobaczyłem gdzieś w sieci, teraz był na wyciągnięcie ręki.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl