Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 11 2019

8634 b33f 420
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viacoeurina coeurina
7787 3e70 420
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viastrzepy strzepy
2737 c111 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viagreywolf greywolf
Reposted frombazylka bazylka viagreywolf greywolf
2934 62f1 420
Reposted fromretro-girl retro-girl viahomedesigning homedesigning
0044 0359 420
Reposted fromslodziak slodziak viagreywolf greywolf
November?
When the hell that happened?
Reposted frommyname myname vianyaako nyaako
Reposted fromFlau Flau viastrzepy strzepy
2912 77ed 420
Reposted fromretro-girl retro-girl viahereyes hereyes
- Cóż, to jest jeden sposób, by dowiedzieć się, czy facet, który ucieka od ciebie, naprawdę cię kocha. - Czyli jaki? Charlie spojrzał mi w oczy. - Żyj dalej bez niego. Facet szybko odzyskuje zdrowy rozsądek, gdy dociera do niego, że już na niego nie czekasz.
— Vi Keeland - "Kusząca pomyłka"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viahereyes hereyes
2230 d74d 420
Reposted fromunco unco viahereyes hereyes
Nie myśl o tym, jak długą drogę masz przed sobą. Nie mierz odległości między startem a metą. Takie rachuby powstrzymają cię przed zrobieniem następnego małego kroczku. Jeśli chcesz zrzucić 20 kilogramów, zamawiasz sałatkę zamiast frytek. Jeśli chcesz być lepszym przyjacielem, odbierasz telefon, zamiast go wyciszać. Jeśli chcesz napisać powieść, siadasz i zaczynasz od jednego akapitu. Boimy się poważnych zmian, ale zazwyczaj mamy dość odwagi, żeby zrobić następny, właściwy krok. Jeden nie-wielki krok, a potem kolejny. To wystarczy, żeby wychować dziecko, zdobyć dyplom, napisać książkę, spełnić swoje najśmielsze marzenia. Jaki powinien być Twój następny, właściwy krok? Nieważne, o co chodzi – po prostu zrób to.
— Regina Brett
Reposted fromwabnicu wabnicu viahereyes hereyes
5604 8bcd 420
Reposted frommolotovcocktail molotovcocktail viastrzepy strzepy
3978 5c93 420
Reposted frommalice malice viastrzepy strzepy

November 10 2019

2978 69d0 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viastrzepy strzepy
Reposted fromshakeme shakeme viastrzepy strzepy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl