Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 25 2019

0824 fe0e 420
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viaazazel azazel
1256 fcec 420
Reposted fromProfilschnitte Profilschnitte viaazazel azazel
4636 3f43 420
Reposted fromexistential existential viahalucynowa halucynowa
4620 5429 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viaurban-cities urban-cities
4998 b681 420
0753 63ee 420
Reposted fromepidemic epidemic viaazazel azazel
6593 81e3 420
Reposted fromapotheosis apotheosis viaazazel azazel
1248 d80c 420
Reposted fromkarmaflimmern karmaflimmern viagrarzynka grarzynka
2150 ddba 420
Reposted fromfine-arts fine-arts vialego-rojo lego-rojo
7120 f95c 420
M.Halber!!  "najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viahormeza hormeza
4558 0fbc 420
Reposted fromnutt nutt viahormeza hormeza
Każde spotkanie coś wnosi. Ludzi poznajemy po to, aby się czegoś nauczyć: czułości, siły, wzruszenia. Aby dostać w twarz i wyciągnąć wnioski. Każdy człowiek staje na naszej drodze po coś. Jest lekcją, przestrogą, komunikatem albo najpiękniejszym prezentem od losu.
— Kaja Kowalewska
2615 9fbe 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viainsanedreamer insanedreamer
I can’t translate myself into language any more.
— Alice Notley
Reposted frominsanedreamer insanedreamer
Wszyscy potrzebujemy, żeby ktoś na nas patrzył.
— Milan Kundera, Nieznośna lekkość bytu
Reposted frompeasorela peasorela viafrytkatosia frytkatosia
6564 5be2 420
Reposted fromhormeza hormeza
Ja oczywiście nie jestem ponura jak noc. Ale cały czas w jakimś napięciu - jakbym jechała złym pociągiem.
— Tove Jansson
Reposted frompeasorela peasorela viapatos patos

May 21 2019

1355 37f5 420
Reposted frommirkkuz mirkkuz viagrarzynka grarzynka
2133 ac5d 420
Reposted fromhormeza hormeza viadark-side-of-art dark-side-of-art
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl